Lojman Yönetmeliği Değişikliği hakkında

        11/07/2020 tarih ve 31182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2754 Karar sayılı "Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in yürürlüğe konulmasına  dair; Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli “Sıra Tahsisli Konutların Puanlama Cetveli” başlıklı (4) Sayılı Cetvelin (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı cetvele (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (k) ve (l) bentleri eklenmiştir.
         k) Yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğunu yetkili sağlık kurullarından alınan rapor ile belgelendiren engelli personel ile kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her bir engelli aile ferdi (eş ve çocuk dahil) için (+ 40) puan,
         l) Gaziler ile şehit yakınlarının (eş, çocuk, anne, baba ve kardeş) her biri için (+ 40) puan, eklenir şeklinde düzenlenmiştir.
         Bu itibarla; Bakanlığımız Ankara İlinde yapılmış lojman başvurularında, yukarıdaki bentlerle belirlenen durumları bulunanların, ekte gönderilen matbu dilekçeyi doldurup rapor ibraz ederek, 1 ay içerisinde bildirimde bulunması gerekmektedir.