Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Etüd-Proje Şube Müdürlüğü

 • Genel bütçe ve İş yurtları Kurumu bütçesi kapsamında yaptırılacak bina ve tesislerin  yatırım programına alınmasına yardımcı olmak, proje ve yapım bedellerini tespit etmek, 
 • Yatırım programında yer alan Adalet Binası, Lojman, Ceza İnfaz Kurumu ve spor kompleksleri, mimari statik, tesisat, elektrik olmak üzere avan, kesin ve uygulama projelerini, yapı yaklaşık maliyetlerini, mahal listelerini teknik şartnamelerini detaylarını ve ilerleme yüzdelerini hazırlamak, hazırlatmak ve tasdik etmek, 
 • Proje müelliflerinin hakedişlerini hazırlamak ve tasdik etmek, 
 • Yatırım programında yer alan inşaat mahallerinde zemin etüt çalışmalarını yaptırmak Ceza İnfaz Kurumu ihtiyaçlarına göre gerekiyorsa yer altı kaynaklarından faydalanarak içme suyu kullanma suyu temini ile etüt ve proje çalışmaları yapmak yaptırmak, 
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları, Ceza İnfaz Kurumu Müdürlükleri ve Bakanlığımıza bağlı birimlerden gelen tadilat onarım işlerine ait talepleri değerlendirmek, mahalline giderek incelemelerde bulunmak, tadilat projesi, teknik şartname, yaklaşık maliyet hesabı ve gerekli görülmesi halinde depreme karşı güçlendirme projesi hazırlamak, hazırlatmak, 
 • Bayındırlık İl Müdürlüklerince hazırlanıp Bakanlığımıza gönderilen küçük ve büyük onarım kapsamındaki yapı yaklaşık maliyetlerini Milli Emlak Genel Tebliğine göre inceleyerek değerlendirmek, 
 • Satınalınması veya kiralanması düşünülen gayrimenkullerin imar durumu, ölçü, altyapı ve tesisat yönünden kullanım amacına uygunluğunun tespiti ile varsa mevcut proje üzerinden ve statik yönden binayı inceleyerek teknik rapor hazırlamak,
 •  Merkez ve Taşra Teşkilatlarınca gerçekleştirilecek yapım ve hizmet alımı işlerine ait ihalelerde Başkanlığımız teknik elemanlarını ihale komisyon üyesi olarak görevlendirmek, 
 • Fiyat analiz ve tutanaklarını hazırlamak, hazırlatmak, tasdik etmek, 
 •  İhalesi Başkanlığımızca yapılan yapım ve tadilat işlerine ait süre uzatım talepleri için inceleme komisyonu kurmak, talepleri incelemek, sonuçlandırmak, 
 •  Gerektiğinde çeşitli Kurum ve Kuruluşlarla işbirliği yaparak Dünya ve Türkiye de Ceza İnfaz Kurumu, Adalet Binası ve spor kompleksleri vs. ile ilgili mimari ve teknik gelişmeleri takip etmek teknik yayınları izlemek, yerli ve yabancı malzemelerin araştırmasını yapmak, konuları ile ilgili eğitim ve fuarlara katılmak, 
 • Bakanlık taşınmazlarına ait proje arşivini tesis etmek ve korunmasını sağlamak.
 • Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.