Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

  • Adlî ve idarî yargı mahkemeleri, Cumhuriyet başsavcılıkları, ağır ceza mahkemeleri ve mülhakatlarının mühür taleplerine ilişkin işlemleri yaptırmak, 
  • 6136 Sayılı Yasa gereğince Cumhuriyet savcıları, hâkim, cezaevi 1’inci ve 2’inci  müdürleri ile icra müdür ve yardımcılarının zoralım tabanca taleplerinin Milli Savunma Bakanlığı’na iletilmesi ve ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
  • 694 sayılı KHK ile 2802 sayılı Kanunun 112/A maddesi  gereğince hâkim ve Cumhuriyet savcılarına bedeli mukabilinde satılacak zati silahların işlemlerini yürütmek,
  • İç ve dış birimlerle ilgili genel yazışmaları yaptırarak kontrolünü sağlamak, 
  • Bakanlığımız aleyhine açılan maddi ve manevi tazminat taleplerini cevaplamak  ve icra takipleriyle ilgili yazışmaları yaptırmak ve Yönetim Kontrol Şube Müdürlüğünün işlemleri dışında kalan Başkanlığımızı ilgilendiren tüm konularla ilgili Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne verilecek cevapları hazırlamak,
  • Sosyal tesislerin tahsis işlemlerini yapmak ve yaptırmak kontrol etmek,
  • Bakanlık, Bakan yardımcılığı ve Başkanlık onaylarının kayıt ve takibini yaptırmak, 
  •  Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar vb. mercilerce yayımlanan genelge, talimat, bildiri vb. mevzuat ile Başkanlık genelge, yönerge, vb. mevzuatın şube müdürlüklerine duyurulmasını sağlamak, 
  •  Başkanlığımızın görev alanına giren konularla ilgili CİMER ve Bilgi Edinme yoluyla başvuru yapan kişilere bilgi verilmesini sağlamak,