Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

  1. Adlî ve İdarî Yargı Mahkemeleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Ağır Ceza Mahkemeleri ve mülhakatlarının mühür taleplerine ilişkin işlemleri yapmak.
  2. 6136 Sayılı Yasa gereğince Cumhuriyet Savcıları, Hâkim, Cezaevi 1’inci ve 2’inciMüdürleri ile İcra Müdür ve Yardımcılarının zoralım tabanca taleplerinin Milli Savunma Bakanlığı’na iletilmesi ve ilgili işlemlerin yürütülmesi,
  3. 694 sayılı KHK ile 2802 sayılı Kanunun 112/A maddesigereğince hâkim ve savcılara bedeli mukabilinde satılacak zati silahların işlemlerini yürütmek,
  4. İç ve dış birimlerle ilgili genel yazışmaları yapmak,
  5. Bakanlığımız aleyhine açılan maddi ve manevi tazminat taleplerini cevaplamakve icra takipleriyle ilgili yazışmaları yapmak,
  6. Sosyal tesislerin tahsis işlemlerini yapmak,
  7. Bakanlık, Bakan yardımcılığı ve Başkanlık onaylarının kayıt ve takibini yapmak,
  8. Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar vb. mercilerce yayınlanacak genelge, talimat, bildiri vs.ile Başkanlık yönergelerininŞube Müdürlüklerine duyurulmasını sağlamak,
  9. UYAP kapsamında Başkanlığımızın faaliyetleri ile ilgili İletişim ve Bilgi Edinme Müdürlüğünce hazırlanan web sayfasının yayımlanmasını sağlamak,
  10. Başkanlığımızın görev alanına giren konularla ilgili CİMER ve Bilgi Edinme yoluyla başvuru yapan kişilere bilgi vermek.