Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü

 • Yatırım programında olan ve/veya teklif edilecek, bina, arsa ve arazilere ilişkin, yerinde inceleme yapmak, uygun olanları seçmek, gerektiğinde ilgili birimlerle beraber çalışmak,
 •  Bakanlığımızca ihtiyaç duyulan adliye binası ve lojman için; fiziki konumu uygun bulunan mülkiyeti Hazineye veya diğer kamu kurumlarına ait binaların, inşaat yapımına müsait arsaların, kullanım amacına göre Bakanlığımız adına tahsisini sağlamak maksadıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile diğer kamu kurumları nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak ve sonuçlandırmak, kamulaştırılması veya takas yoluyla temini için ilgili kurumlar nezdinde gerekli yazışmaları yaptırarak sonuçlandırmak, tahsis ve devir işlemlerini incelemek ve gayrimenkul envanteri hazırlama işlemlerini yürütmek,
 • Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu gereği, ceza infaz kurumu, lojman ve eğitim tesisleri hariç, Bakanlığa yapılacak tahsis işlemlerinin envanter kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
 • Adli hizmetler veya lojmanlar için Bakanlığımız adına tahsis yoluyla temini yapılan bina ve arsaların tahsis sürelerinin takibini yapmak ve tahsis süreleri dolmuş ise süre uzatımlarını sağlamak, 
 • Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden talep gelmesi halinde, Ceza İnfaz Kurumu yapılması planlanan alanlarda inceleme yapmak, uygun arsa temini çalışmalarında bulunmak, teknik rapor düzenlemek ve Genel Müdürlüğe iletilmesini sağlamak,
 • Alanı kesinleşmiş, yatırım programında yer alan, adalet hizmet binası, ceza infaz kurumu vb. alanlarda proje çalışmasına esas olmak üzere, halihazır harita ve imar planı yapmak/yaptırmak, imar durumunu sağlamak ve gerekli birimlere iletilmesini sağlamak,
 • Her türlü halihazır harita, imar planı vb. yapım hizmet ve danışmanlık işlerine ait teknik özel vb. şartnameler ile ihale dosyalarını hazırlamak,
 • Her türlü halihazır harita, imar planı vb. yapım hizmet ve danışmanlık işlerine ait proje müelliflerinin hak edişlerini hazırlamak ve tasdik etmek,
 • Satın alınması veya kiralanması düşünülen gayrimenkullerin imar durumu ile ilgili bilgiler temin etmek, gerekli birimlere iletmek,
 • Adliye hizmet binası, adli tıp kurumu, eğitim merkezi, lojman gibi alanların kamulaştırma işlemlerinde kamu yararı kararı alarak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı nezdinde gerekli izin işlemlerini yürütmek,
 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen, imar planı, arsa tahsisi ve/veya taşınmaz işlemlerine ilişkin Bakanlık adına görüş vermek,