Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Plan-Bütçe Şube Müdürlüğü

 • Başkanlığımızın orta - uzun vadeli plan ve programları ile yıllık yatırım programını hazırlamak. Yıllık yatırım programının ilgili kurumlarca onaylanmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, 
 • Başkanlığımız Analitik bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Ayrıntılı harcama programını ve Performans bütçesi hazırlamak, 
 • Analitik Bütçenin yıl sonu giderizahnamelerini hazırlayarak SGB iletmek, 
 • Başkanlığımız yatırım programında yer alan projeler ile ilgili Genel Bütçe ve İşyurtları Kurumu ödeneklerini temin etmek, revize etmek, aktarmak, projelere göre dağılımını sağlamak ve ödeneklerin yıl içinde programa uygun olarak kullanılmasını sağlamak, 
 •  Ödeneği İşyurtlarından karşılanan Başkanlığımız tarafından yapımı gerçekleştirilen inşaatların fiziki ve nakdi gerçekleşme durumlarını izlemek, 
 •  Ödeneği Genel Bütçeden karşılanan ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen inşaatların aylık fiziki ve nakdi gerçekleşme durumlarını izlemek, 
 •  Ödeneği İşyurtları Kurumundan karşılanan tadilat ve onarım işleri ile ilgili Başsavcılıklardan gelen keşif bedellerinin takibini yapmak, 
 • Başkanlığın Stratejik plan çalışmalarını yürütmek, 
 • Başkanlığın faaliyetleri ile ilgili bilgi ve veri toplamak ve yıllık raporlarını hazırlamak,
 • Kalkınma planları, yıllık programlar, eylem planları takibi yapmak ve gerekli işlerini yapmak, 
 • Başkanlığımızın görev alanına giren performans programı ile ilgili çalışmaları yürütmek, 
 • İç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması konularında çalışmaları yürütmek, 
 • İç Denetim Raporlarını takip etmek, 
 • Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak