Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Yatırım ve Bütçe Şube Müdürlüğü

 •  Başkanlığımızın kısa - orta ve uzun vadeli stratejik plan ve programları ile Bakanlığımız yıllık yatırım programını hazırlamak, yıllık yatırım programının ilgili kurumlarca onaylanmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yaptırmak, 
 • Başkanlığımız proje ve yatırımlarının analitik bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Ayrıntılı harcama programını ve performans bütçesinin hazırlanmasını sağlamak, 
 • Analitik bütçenin yıl sonu giderizahnamelerini hazırlayarak Strateji Geliştirme Başkanlığına iletilmesini sağlamak, 
 • Bakanlığımız yatırım programında yer alan proje ve yatırımlar ile ilgili Genel Bütçe ve İşyurtları Kurumu ödeneklerini temin etmek, revize etmek, aktarmak, projelere göre dağılımını sağlamak ve ödeneklerin yıl içinde programa uygun olarak kullanılmasını sağlamak, 
 •  Ödeneği Genel Bütçe ve İşyurtları Kurumu bütçelerinden karşılanan Başkanlığımız tarafından yapımı gerçekleştirilen inşaatların/yatırımların fiziki ve nakdi gerçekleşme durumlarını izlemek, 
 •  Ödeneği Genel Bütçeden karşılanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen inşaatların aylık fiziki ve nakdi gerçekleşme durumlarını izlemek, 
 •  Ödeneği İşyurtları Kurumu Bütçesinden karşılanan tadilat ve onarım işleri ile ilgili Başsavcılıklardan gelen keşif bedellerinin takibini sağlamak, 
 • Başkanlığın Stratejik plan çalışmalarını yürütmek, 
 • Başkanlığın faaliyetleri ile ilgili bilgi ve veri toplamak ve yıllık raporlarını hazırlatmak,
 • Kalkınma planları, yıllık programlar, eylem planları takibi yapmak ve gerekli işlerini yaptırmak, 
 • Başkanlığımızın görev alanına giren performans programı ile ilgili çalışmaları yürütmek, 
 • İç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması konularında çalışmaları yürütmek, 
 • İç Denetim Raporlarını takip etmek,