Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Yönetim-Kontrol Şube Müdürlüğü

 •  Yapım işleri sözleşmesinin imzalanmasından inşaatın geçici ve kesin kabulünün yapılmasına kadar geçen sürede; yer teslimini yapmak, iş programını hazırlamak ve bu program dahilinde inşaatın proje detay, şartname ve sözleşme hükümleri doğrultusunda yapılmasını teminen gerekli kontrollük hizmetlerini yapmak, hakediş düzenlemek, inşaatın fen ve sanat kurallarına uygun olarak süresinde bitirilmesi için gereken her türlü önlemi almak, 
 •  Yapım ve tadilat işlerinde proje, detay, şartname ve sözleşmeye uygun malzeme seçimi yapmak, 
 •  Yapım ve tadilat işlerinde proje detay, şartname ve sözleşmeye uygun olarak imalat kontrollerini yapmak, 
 • Yapım ve tadilat işlerinin geçici ve kesin kabullerini yapmak, geçici ve kesin kabullerde tespit edilen eksik ve kusurlu işlerin yüklenici firma tarafından yaptırılmasını sağlamak, 
 •  Başkanlığımızca kontrollük hizmetleri yürütülen İnşaat işlerinin kesin hesabını hazırlamak. 
 •  İhalesi Başkanlığımızca yapılmadığı halde kontrollük hizmeti Başkanlığımızca yapılan yapım ve tadilat işlerine ait süre uzatım iş artışı proje değişikliği vs. taleplerini incelemek, ilgili birimlere görüş bildirmek. 
 •  Müşavir firmalar tarafından kontrollük hizmetleri yapılan inşaatlar hakkında aylık periyotlar halinde Müşavir firmalardan gelen ve inşaatların durumunu bildiren raporları incelemek, hakedişlerini incelemek, inşaatların seviye tespitlerini yapmak. 
 •   Başsavcılıklarca ihale edilen tadilat ve onarım işlerinin 1nci, 2nci, 3ncü, 4ncü, 5nci maddelerde açıklanan kontrollük hizmetlerini yürütmek. 
 •  Görevleri ile ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ ve Şartnameleri takip etmek, konuları ile ilgili eğitim ve fuarlara katılmak. 
 •  Gerektiğinde fesih ve tasfiye işlemlerini yapmak. Dava konusu yapım işlerinde dava ile ilgili bilgi ve belgeleri gerekli birimlere intikal ettirmek. 
 •  Başkanlığımızca kontrollük hizmetleri yürütülen bina ve tesislerin; yapım, onarım ve tadilat işlerinin kesin hesap dosyalarını inceleyerek sonuçlandırmak. 
 •  Sözleşme gereği Başkanlığımızca ilişiği kalmayan işlere ait teminat mektuplarının iadesi için gerekli işlemleri yaparak, ilgili birimlere göndermek. 
 • Müteahhit firmaların iş bitirme belgelerini hazırlamak. 
 •  Kesin hesaplarla ilgili olarak yargıya intikal etmiş işlerde, bilirkişi raporlarına karşı savunma yapılması hususunda bilgi ve belgeleri temin etmek. 
 • Kesin hesap dosyalarının yasal süreler içerisinde saklanmasını sağlamak. 
 • Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.