Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Yönetim-Kontrol Şube Müdürlüğü

 •  Yapım işleri sözleşmesinin imzalanmasından inşaatın geçici ve kesin kabulünün yapılmasına kadar geçen sürede; yer tesliminin yapılması, iş programının hazırlanması ve bu program dahilinde inşaatın proje detay, şartname ve sözleşme hükümleri doğrultusunda yapılmasını teminen gerekli kontrollük hizmetlerini yaptırmak, hak ediş düzenlettirmek, inşaatın fen ve sanat kurallarına uygun olarak süresinde bitirilmesi için gereken her türlü önlemi almak ve görevli personeli denetlemek,
 • Yapım ve tadilat işlerinde proje, detay, şartname ve sözleşmeye uygun malzeme seçimi yaptırmak,
 •  Yapım ve tadilat işlerinde proje detay, şartname ve sözleşmeye uygun olarak imalat kontrollerinin yapılmasını sağlamak, 
 •  Yapım ve tadilat işlerinin geçici ve kesin kabullerini yapmak, geçici ve kesin kabullerde tespit edilen eksik ve kusurlu işlerin yüklenici firma tarafından yaptırılmasını sağlamak, 
 •  Başkanlığımızca kontrollük hizmetleri yürütülen inşaat işlerinin kesin hesabını hazırlatmak.
 •  İhalesi Başkanlığımızca yapılmadığı halde kontrollük hizmeti Başkanlığımızca yapılan yapım ve tadilat işlerine ait süre uzatım iş artışı proje değişikliği vs. taleplerini incelemek, ilgili birimlere görüş bildirilmesini sağlamak
 •  Müşavir firmalar tarafından kontrollük hizmetleri yapılan inşaatlar hakkında aylık periyotlar halinde Müşavir firmalardan gelen ve inşaatların durumunu bildiren raporları incelemek, hakedişlerini incelemek, inşaatların seviye tespitlerini yaptırmak. 
 •  Başsavcılıklarca ihale edilen tadilat ve onarım işlerinin 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci maddelerde açıklanan kontrollük hizmetlerini yürütmek. 
 •  Görevleri ile ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ ve Şartnameleri takip etmek, konuları ile ilgili eğitim ve fuarlara katılmak. 
 •  Gerektiğinde fesih ve tasfiye işlemlerini yapmak. Dava konusu yapım işlerinde dava ile ilgili bilgi ve belgeleri gerekli birimlere intikal ettirilmesini sağlamak,
 •  Başkanlığımızca kontrollük hizmetleri yürütülen bina ve tesislerin; yapım, onarım ve tadilat işlerinin kesin hesap dosyalarını inceleyerek sonuçlandırmak ve koordine etmek,
 •  Sözleşme gereği Başkanlığımızca ilişiği kalmayan işlere ait teminat mektuplarının iadesi için gerekli işlemleri yaparak, ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, 
 • Müteahhit firmaların iş bitirme belgelerini hazırlatmak. 
 •  Kesin hesaplarla ilgili olarak yargıya intikal etmiş işlerde, bilirkişi raporlarına karşı savunma yapılması hususunda bilgi ve belgeleri teminini sağlamak, 
 • Kesin hesap dosyalarının yasal süreler içerisinde saklanmasını sağlamak,