Görevler

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) Temizlik, aydınlatma, ısıtma ve taşıma hizmetlerini yapmak,

c) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri yapmak,

ç) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/18 md.)Bakanlık için ihtiyaç duyulan bina ve arazinin, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek,

d) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/18 md.)Bakanlığa ait bina ve tesislerin, ilgili birimlerle işbirliği yaparak tesis, yapım, onarım ve kira işlerine ilişkin program ve projelerini hazırlamak, takip etmek, bunların bakım ve küçük onarımlarını yapmak veya yaptırmak,

e) (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/18 md.) (d) bendinde yazılı işlerin yıllık icra programına alınabilmesi için, belirlenecek arsalara ait her türlü etüt, inceleme ve tespitleri yaparak veya yaptırarak bunlardan elverişli olanları seçmek,

f) (Ek:RG-14/4/2020-31099-CK-59/1 md.) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.