Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Personel Şube Müdürlüğü

 • Genel idari hizmetler sınıfında yer alan büro personelinin, yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin, şoförlerin ve Koruyucu güvenlik personelinin özlük işlerine dair her türlü işleri yapmak,
 • Başkanlığımızda çalışan başkan, daire başkanı tetkik hâkimi ve diğer çalışan personelin yurt içi ve yurt dışı geçici ve sürekli görev yolluklarına ilişkin tahakkuk işlemlerini yapmak, 
 • Başkanlığımızda çalışan tüm personelin maaş, fazla mesai, intibak, terfi, sendika üyelik aidatı, lojman kira kesintisi, doğum, ölüm, eş ve çocuk yardımı bordrosu düzenlemek ve diğer ödemelere ilişkin işlemlerini yapmak, 
 • Sözleşmeli personel maaş ve tahakkuk işlemlerini yapmak, 4/C ve sözleşmeli personel aylıklarından e-bildirgelerini düzenleyerek ilgili yerlere göndermek, icra, nafaka ve kişi borçlarını ilgilerin aylıklarından keserek Saymanlık Müdürlüğüne göndermek ve gerekli yazışmaları yapmak, meydana gelen tereddütleri gidermek,
 • 4/D Sürekli işçi (696 sayılı KHK) kadrosundaki personelin maaş, fazla mesai ve ikramiye (tediye) ödemelerine ilişkin bordrolarını düzenlemek
 • 4/D Sürekli işçi (696 sayılı KHK) kadrosundaki personelin aylıklarından e-bildirgelerini düzenleyerek ilgili yerlere göndermek, gerekli yazışmaları yapmak ve meydana gelebilecek tereddütleri gidermek,
 • Göreve yeni başlayan personele günlük yevmiyeye göre bordro tahakkuk ettirmek ve görevden ayrılan personele borç çıkarmak, göreve yeni başlayan personele işyeri giriş bildirgesi tescili ile görevden ayrılan personele işten ayrılış bildirgesi düzenlemek,   güncelleme ve tekrar tescilleri yapmak,
 •  Başkanlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili yazışmaları yapmak ve takip etmek, Yeni atanan, geçici süreli görevlendirilen veya ayrılan personel ile ilgili işlemleri yapmak. Sicil formlarını ilgili birimlere iletmek.
 •  Başkanlık personelinin mazeret ve yıllık izinlerinin takibini yapmak, ilgili birimlere bildirmek,
 •  Başkanlık çalışanlarının izin, rapor başlangıç ve bitiş tarihlerinin takibini yapmak ve ilgili birimlere bildirmek, 
 • Personelin görev yolluklarının incelerek ödemesinin sağlanması.
 • Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.