Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Kurum Arşivi Şube Müdürlüğü

● Devlet  Arşiv  Hizmetleri  Hakkında  Yönetmelik ve Bakanlığımızın  128/1, 128/2 sayılı Genelgelerimiz doğrultusunda Bakanlığımız Merkez Teşkilatı kurum arşiv hizmetleri   ve Başkanlığımız birim  arşiv  hizmetlerini yürütmek.
● Arşiv ayıklama ve imha komisyonlarının kurulması ve saklama süreleri dolan arşivlik belgelerin ayıklama işlemlerinin yapılarak tutanakların hazırlanması, Makam Olurlarını alınması ve imha edilmek üzere Devlet Arşivleri Başkanlığı İmha Tesislerine teslim edilmesi hizmetlerini yürütmek.
● Bakanlığımız  Adli ve İdari Yargı birimleri ile Bölge İdare ve Bölge Adliye Mahkemelerinin  arşiv ayıklama ve imha işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek.
● Arşiv Hizmetleri ile Bilgi ve Belge Yönetimi hakkında tüm adli teşkilatına hizmet verilmesi için gerekli altyapı çalışmaları yapmak. 
● Bakanlığımız taşra teşkilatının arşiv ayıklama ve imha işlemlerinde oluşan tereddütler hakkında görüş bildirmek.
● Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.