Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İhale İşleri Şube Müdürlüğü

  • Adli hizmet binaları, Adli Tıp Kurumu hizmet binaları ve Ceza ve Tevkifevleri binalarının her türlü yapım, hizmet ve danışmanlık işlerine ait idari şartnameler ile ihale dosyalarını hazırlamak, İhale onayını almak, ihale ilanına çıkmak, ihale sonucu sözleşme imzalanmasını sağlayarak ilgili birime iletmek, 
  • Bakanlık merkez teşkilat hizmet binalarının her türlü büyük bakım onarım, hizmet ve danışmanlık işlerine ait idari şartnameler ile ihale dosyalarını hazırlamak, İhale onayını almak, ihale ilanına çıkmak, ihale sonucu sözleşme imzalanmasını sağlayarak ilgili birime iletmek, 
  •  Başkanlığımızca ihaleleri yapılacak olan yapım, onarım ve bakım işlerinin yürürlükteki 
  • Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun olarak ihalesini yapmak,
  •  Başkanlığımızca yapılan ihalelerde ihaleye ilişkin şikayet başvurularını yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre incelemek, değerlendirmek, karara bağlamak gerekirse ihale işlemini iptal etmek için ilgili birim ve kuruluşlarla yazışma yapmak, 
  •  İhale tekliflerini kabul etmek, ihale komisyonunu oluşturmak, teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandırmak. İhale aşamasında olan proje ve yapım işlerin, vergi daireleri, S.G.K. vb. gibi kurumlara ait bilgilerin sistem üzerinden takip etmek. 
  • Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.