Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Gayrimenkul Şube Müdürlüğü

 • Adliye hizmet binası ihtiyacını belirlemek, ihtiyaç listelerini hazırlamak, çizilen projeleri incelemek,
 • Yeni adliye binalarının mefruşat ve malzeme listesini hazırlamak, fiyatlandırmasını takip etmek, malzeme ve mefruşat ödeneklerinin tahsisin yapılmasını sağlamak,
 • Adliyeler için bina kiralanmasına ihtiyaç olup olmadığını belirlemek, tahsis ve devir işlemlerini incelemek ve gayrimenkul envanteri hazırlama işlemlerini yürütmek,
 • Türkiye genelindeki lojman ihtiyacını belirlemek ve alım raporlarını hazırlamak, hazine adına satınalma, kat karşılığı yaptırma ve devir işlemlerini yürütmek, 
 • Arsa veya bina karşılığı lojman yapım programlarını hazırlamak. 
 • Hakim ve Cumhuriyet savcılarının lojman ihtiyacını karşılamak üzere ATGV tarafından satın alınmak üzere konut alım raporlarını hazırlamak,
 •  Yatırım programında olan ve/veya teklif edilecek, bina, arsa ve arazilere ilişkin, yerinde inceleme yapmak, uygun olanları seçmek, gerektiğinde ilgili birimlerle beraber çalışmak, 
 •  Bakanlığımızca ihtiyaç duyulan Adliye Binası ve lojman için; fiziki konumu uygun bulunan mülkiyeti Hazineye veya diğer kamu kurumlarına ait binaların, inşaat yapımına müsait arsaların, kullanım amacına göre Bakanlığımız adına tahsisini sağlamak maksadıyla, Maliye Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile diğer kamu kurumları nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak ve sonuçlandırmak, kamulaştırılması veya takas yoluyla temini için ilgili kurumlar nezdinde gerekli yazışmaları yaparak sonuçlandırmak, 
 •  Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu gereği, ceza infaz kurumu, lojman ve eğitim tesisleri hariç, Bakanlığa yapılacak tahsis işlemlerinin envanter kayıtlarını tutmak, 
 •  Adli hizmetler veya lojmanlar için Bakanlığımız adına tahsis yoluyla temini yapılan bina ve arsaların; tahsis sürelerinin takibini yapmak ve tahsis süreleri dolmuş ise süre uzatımlarını sağlamak,  
 •  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden talep gelmesi halinde, Ceza İnfaz Kurumu yapılması planlanan alanlarda inceleme yapmak, uygun arsa temini çalışmalarında bulunmak, teknik rapor düzenlemek ve Genel Müdürlüğe iletmek, 
 •   ● Alanı kesinleşmiş, yatırım programında yer alan, adalet hizmet binası, ceza infaz kurumu vb. alanlarda proje çalışmasına esas olmak üzere, halihazır harita ve imar planı yapmak/yaptırmak, imar durumunu sağlamak ve gerekli birimlere iletmek,  
 •  Her türlü halihazır harita, imar planı vb. yapım hizmet ve danışmanlık işlerine ait teknik özel vb. şartnameler ile ihale dosyalarını hazırlamak, 
 • Her türlü halihazır harita, imar planı vb. yapım hizmet ve danışmanlık işlerine ait proje müelliflerinin hakedişlerini hazırlamak ve tasdik etmek,
 •  Satın alınması veya kiralanması düşünülen gayrimenkullerin imar durumu ile ilgili bilgiler temin etmek, gerekli birimlere iletmek,  
 • Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatlarının Adliye Hizmet Binası ve lojman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 02/07/2018 tarihli 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 16'ncı maddesi gereğince 2007/3 sayılı Mülga Başbakanlık Tasarruf Genelgesi uyarınca gerekli izin alınmak suretiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/e (doğrudan temin) maddesine göre, idarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı ve kiralama işlemlerini yapmak,  
 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen, imar planı, arsa tahsisi ve/veya taşınmaz işlemlerine ilişkin Bakanlık görüşünü vermek. 
 • Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.