Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
AR-GE Şube Müdürlüğü

 • Bakanlığa bağlı birimlerden, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen proje taleplerini değerlendirmek, gerekirse yerinde tespit yapmak ve yaptığı ya da yaptırdığı ön fizibilite çalışmaları hazırlayarak  ilgili şube müdürlüğüne sunmak,
 • Başkanlığın görev yetki ve sorumlulukları kapsamında Bakanlığa yönelik fikir/vizyon projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,
 • Fikir/vizyon projelerini, gerektiğinde üç boyutlu görseller ve animasyon filmleri haline getirmek veya getirtmek getirilmesini sağlamak,
 • Genel Müdürlüğün yatırım vizyonu doğrultusunda Bakanlığın inşaai yatırımlarının geliştirilmesi amacıyla araştırma, etüt ve planlama yapmak,vizyon projeleri geliştirmek, gerekli alan araştırmaları ile anket çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
 • Yapı teknolojisindeki son gelişmeleri ve yenilikleri yakından izlemek ve projelendirme aşamasında bu gelişme ve yeniliklerden yararlanmak, ilgili birimleri bilgilendirmek,
 • Personelin eğitime ihtiyaç duyduğu konularda eğitim almalarına yönelik çalışmalar yapmak,
 • Şube müdürlüğünün çalışma stratejileri oluşturması adına “sistem yönetimi” çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, gerekli tip formları oluşturmak, kurumsallaşma çalışması yapmak,
 • Şube müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili faaliyet raporlarını, performans programını, stratejik planlama raporunu ve bütçeyi hazırlayarak ilgili birime iletmek,
 • Bakanlık birimlerinden gelen soru ve sorunların zamanında cevaplanmasını sağlamak.
 • Başkanlık bünyesinde yapılan çalışmaların verilerini toplayarak istenildiği taktirde bilgi notu olarak Başkana sunmak.
 • Uygulama şube müdürlüğü ve Tadilat ve Onarım Şube Müdürlüğü yapım işlerinde ilgili bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri yapmak veya yaptırmak,
 • Yapım İşlerinde jeoloji, zemin mekaniği ile temel mühendisliği esaslarına uygun denetim desteği vermek,
 • Yapım işlerinde  kullanılması düşünülen malzemelerin ve bu malzemeler kullanılarak meydana getirilen imalatların, teknik özelliklerini ve standartlara/şartnamelere uygunluğunu saptamak,
 • Gerekli test ve deneylerini denetleme, kalite kontrol hizmetlerini sunmak, Etüt Proje ve  Yapım işlerinde hali hazır kotların, kırmızı kotların, tesfiye kotlarının kontrolünü sağlamak,
 •  Başta cezaevi yapım işlerinde su kuyularının projelendirilmesi ve denetim süreçlerini yönetmek,