Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Statik ve Yaklaşık Maliyet Şube Müdürlüğü

 • Adalet Bakanlığınca  yürürlükte olan ilgili tüm mevzuat kapsamında hazırlanan, proje hizmet alımı işlerine ait şartname ve maliyet hesaplarını incelemek, projeleri teknik şartnamelerine göre incelemek, yapım işlerine ait şartname ve maliyet hesaplarını birimlerden gelen projelerine göre incelemek, proje ve yapım işlerine ait idari şartname, sözleşme taslaklarını incelemek
 • Şube Müdürlüklerinden gelen projelerin  proje ve yapım bedellerini tespit etmek, yapı yaklaşık maliyetlerini, mahal listelerini teknik şartnamelerini, detaylarını ve ilerleme yüzdelerini hazırlamak, hazırlatmak ve tasdik ettirmek, 
 • Şube müdürlüğüne bağlı şeflikler arasında koordinasyonu sağlayarak plan ve program dahilinde çalışmaların yürütülmesini sağlamak.
 • Bakanlığımız birimlerince kullanılmak üzere gerektiğinde  birim fiyat oluşturulması için çalışmalar yapmak.
 • Cumhuriyet başsavcılıkları, ve Bakanlığımıza bağlı binalarda gerekli görülmesi halinde depreme karşı güçlendirme projesi hazırlamak, hazırlatmak ve yaklaşık maliyetlerinin belirlenmesini sağlamak,
 • Ceza infaz kurumu müdürlüklerine bağlı binalarda gerekli görülmesi halinde depreme karşı güçlendirme projesi hazırlamak, hazırlatmak ve yaklaşık maliyetlerinin belirlenmesini sağlamak,
 • Fiyat analiz ve tutanaklarını hazırlamak, hazırlatmak, tasdik etmek, 
 • Bakanlıkça yapılacak binaların statik proje ve betonarme–çelik hesaplarını kontrol etmek
 • Şube Müdürlüğüne gelen ya da gönderilen tüm evrakların kaydedilerek ilgili birimlere gönderilmesini, giden evrak suretlerinin dosyalanmasını sağlamak.
 • Faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlediği dosya kayıt defterini yıl sonunda kapatmak, yeni yıl için gerekli dosya ve defterleri açmak, tüm kayıtların saklanması ve gizliliğin korunmasını sağlamak.
 • Daire Başkanlığına gelen evrak ve yazıları imza karşılığı alarak kaydını yapmak,
 • Daire Başkanlığına gelen her türlü evrak ve yazıları Başkanlığa sunmak ve havale edilen şube müdürlüklerine zimmetle vermek.
 • Daire Başkanlığına sunulan yazıların imza sonrası tarih ve sayı verilerek ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 • Süreli yazıları elden takip ederek zamanında cevaplanmasını sağlamak,
 • Genelge, tebliğ ve evrak vb. bilgi ve belgeleri arşivlemek,