Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Adli Yapılar Proje Müdürlüğü

  • Genel bütçe ve İşyurtları Kurumu bütçesi kapsamında yaptırılacak olan adliye, bölge adliye mahkemesi, bölge idare mahkemesi, adli tıp, eğitim merkezi, lojman gibi bina ve tesislerin yatırım programına alınmasına yardımcı olmak, 
  • Yatırım programında yer alan adliye, bölge adliye mahkemesi, bölge idare mahkemesi, adli tıp, eğitim merkezi, lojman binalarının mimari, statik, mekanik, elektrik ve elektronik olmak üzere avan, kesin ve uygulama projelerini hazırlamak, proje müelliflerinin hakedişlerini hazırlatmak ve tasdik etmek, 
  • Yatırım programında yer alan inşaat mahallerinde zemin etüt çalışmalarını yaptırmak, 
  • Satın alınması veya kiralanması düşünülen gayrimenkullerin imar durumu, ölçü, altyapı ve tesisat yönünden kullanım amacına uygunluğunun tespiti ile varsa mevcut proje üzerinden ve statik yönden ilgili şube müdürlüğü ile müştereken binayı inceleyerek teknik rapor hazırlatmak,
  • Merkez ve taşra teşkilatlarınca gerçekleştirilecek yapım ve hizmet alımı işlerine ait ihalelerde Başkanlığımız teknik elemanlarını ihale komisyon üyesi olarak görevlendirmek, 
  • İhalesi Başkanlığımızca yapılan yapım işlerine ait süre uzatım talepleri için inceleme komisyonu kurmak, talepleri incelemek, sonuçlandırmak, 
  • Gerektiğinde çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak dünyada ve Türkiye'de adalet binası, adli tıp, eğitim merkezi, lojman ve spor kompleksleri vb. ile ilgili mimari ve teknik gelişmeleri takip etmek, teknik yayınları izlemek, yerli ve yabancı malzemelerin araştırmasını yapmak, konuları ile ilgili eğitim ve fuarlara katılmak ve koordine etmek,
  • Bakanlık taşınmazlarına ait proje arşivini tesis etmek ve korunmasını sağlamak,